WiadomośćKryteria rekrutacji do przedszkoli w gminie Dobra
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek 03 lutego 2020 - 10:25:10


Kryteria rekrutacji do przedszkoli w gminie Dobra


Prezentujemy kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra. Przypominamy też harmonogram postępowania rekrutacyjnego.


Kryteria rekrutacji do przedszkoli w gminie Dobra:

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego:

1) dochód na osobę w rodzinie dziecka jest mniejszy bądź równy 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2018r. poz.2220zpóźn. zm.) - 7 pkt.

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej albo studiują, uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt.

3) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt.

4) przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego jest najbliższą placówką od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca wykonywania przez przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) pracy zawodowej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej albo studiowania, nauki w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 2 pkt.

5) zgłoszenie jednocześnie do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego dwojga lub więcej dzieci albo zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej. Nie dotyczy to dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego oraz szkole podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolnym, na który odbywa się rekrutacja - 6 pkt.

6) dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiadające długotrwałe odroczenie ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z2018r. poz.753zpóźn. zm.) - 3 pkt.

§ 2.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio:

1) dla kryterium określonego w § 1 pkt. 1 - oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych, rodzica samotnie wychowującego dziecko o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata,

2) dla kryterium określonego w § 1 pkt. 2:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, lub
b) zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic, opiekun prawny, rodzic samotnie wychowujący dziecko realizuje przedmiot powyższej umowy, lub
c) oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, lub
d) oświadczenie oprowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, lub
e) zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

3) dla kryterium określonego w § 1 pkt. 3 - oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych, rodzica samotnie wychowującego dziecko o zamieszkiwaniu w gminie Dobra oraz:
a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b) potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu skarbowego, lub
c) Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego, lub
d) inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

4) dla kryterium określonego w § 1 pkt. 4 - oświadczenie o zamieszkaniu dziecka lub dokument potwierdzający miejsce pracy albo nauki rodzica, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dziecko (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumentach, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 2).

5) dla kryterium określonego w § 1 pkt. 6 -oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych, rodzica samotnie wychowującego dziecko o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o długotrwałym odroczeniu ich wykonania.

2. O przyjęciu dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra decyduje liczba uzyskanych punktów.

Przeczytaj całą uchwałę nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra

Przypominamy też harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

16.03.2020 r. - 30.03.2020 r. do godz. 14:00 - składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21.04.2020 - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

22.04.2020 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 29.04.2020 r. do godz. 14:00 - potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do placówki (pisemne oświadczenie)

5.05.2020 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Harmonogram postępowania uzupełniającego:

3.06.2020 r. - 8.06.2020 r. do godz. 14:00 - składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 15.06.2020 - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

16.06.2020 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18.06.2020 r. do godz. 14:00 - potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do placówki (pisemne oświadczenie)

19.06.2020 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Nabór będą prowadzić poszczególne placówki w gminie Dobra. Kolejne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 będą na bieżąco publikowane na stronie Urzędu Gminy Dobra - www.dobraszczecinska.plGmina Dobra od lat inwestuje w infrastrukturę edukacyjną. W 2013 roku powstała nowa szkoła podstawowa w Mierzynie, w 2017 roku rozbudowano szkołę podstawową w Bezrzeczu, a w 2018 roku szkołę w Dobrej. Gmina wyremontowała też szkołę w Dołujach.

Na uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2020 roku Gmina Dobra otrzyma na ten cel 20.913.350 zł z budżetu państwa. Natomiast wydatki na zadania oświatowe, tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wpłata do budżetu państwa części subwencji tzw. janosikowe, zaplanowano w kwocie 44.226.760,03 zł. Gmina Dobra dokłada więc 23 mln złotych, z czego 14.670.000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

W tym roku Gmina Dobra planuje rozpocząć prace projektowe dotyczące budowy nowej szkoły w Dołujach, nowego przedszkola ze żłobkiem w Bezrzeczu oraz termomodernizację budynku i rozbudowę szatni w szkole w Rzędzinach.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomości


Źródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://bezrzecze24.pl/news.php?extend.3385 )