WiadomośćRozbudowa kanalizacji deszczowej w Bezrzeczu
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek 17 maja 2022 - 11:36:53


Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Bezrzeczu


Gmina Dobra przeznaczy ponad 3,2 mln złotych na rozbudowę kanalizacji deszczowej w Bezrzeczu. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym pod koniec stycznia przetargu.Gmina Dobra, ze względu na szybko postępujący rozwój budownictwa mieszkaniowego w Bezrzeczu, już w 2007 roku rozpoczęła prace koncepcyjne nad opracowaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z nowych terenów inwestycyjnych. Po opracowaniu koncepcji, uwzględniającej dynamiczny rozwój mieszkalnictwa oraz zapotrzebowanie na nowe tereny inwestycyjne, rozpoczęto wdrażanie projektowania i uzyskano wszystkie decyzje administracyjne umożliwiające budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Inwestycja wymagała etapowania ze względów technicznych, jak i możliwości finansowych Gminy Dobra (konieczność zabezpieczenia środków własnych w poszczególnych latach prowadzenia inwestycji).

Pod koniec 2014 r. podpisano umowę na realizację I-go etapu inwestycji pod nazwą "Bezrzecze, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym". I etap inwestycji obejmował budowę zbiornika retencyjnego wraz z systemem podczyszczania wód opadowych oraz przebudowę odbiorników, czyli rowów melioracyjnych oraz kilometrowego odcinka rzeki Bukowa. Zakończenie tego etapu stanowiło podstawę do prawidłowego i zgodnego z zasadami ochrony środowiska czasowego przetrzymania opadów nawalnych oraz umożliwia prowadzenie rozciągniętej w czasie dystrybucji wód opadowych, bez szkody dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bukowa.

W ramach inwestycji wykonano:
- budowę zbiornika retencyjnego ZB4,
- budowę ciągu technologicznego podczyszczania ścieków deszczowych (osadnik, separator) wraz z siecią kanałów połączeniowych technologicznych pomiędzy osadnikiem i wylotem do rzeki,
- budowę separatora wód deszczowych,
- budowę komór technologicznych,
- przebudowę przepustu na rzece Bukowa, konstrukcje wlotów i wylotów oraz przelew awaryjny,
- przebudowę umocnień dna i skarp rzeki Bukowa.

Realizację tego etapu inwestycji zakończono w listopadzie 2015 r. Wartość wykonanych robót opłaconych ze środków własnych Gminy Dobra wyniosła 1,9 mln zł.

Umowę na realizację II etapu inwestycji podpisano w marcu 2016 r., a zakres robót obejmował:
- budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 1,2 m,
- budowę komór spadowych KG 2 i KG 4,
- budowę separatora wód deszczowych,
- przebudowę umocnień dna i skarp rowu melioracyjnego,
- budowę drogi technologicznej do obsługi zbiornika,
- przebudowę linii wysokiego napięcia.

Ten etap inwestycji pozwolił na przejęcie wód deszczowych z ul. Rozmarynowej i ul. Kirasjerów, a pośrednio mając na uwadze konfigurację terenu również z ul. Koralowej. Realizację robót zakończono pod koniec marca 2018 r. Wartość wykonanych robót opłaconych ze środków własnych gminy wyniosła 1 mln zł.

Umowę na realizację III etapu podpisano w połowie maja 2017 r. Zakres robót obejmował:
- budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 1,2 m metodą bezwykopową,
- budowę kanalizacji deszczowej metodą o średnicy 1,2 m wykopu otwartego,
- przebudowę uzbrojenia w rejonie skrzyżowania ulic Zaściankowej i Bukszpanowej,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia,
- odtworzenie nawierzchni.

Realizacja tego etapu była wyjątkowo trudna ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu, w tym stosunkowo gęstą zabudowę oraz dużą ilość uzbrojenia podziemnego. W związku z powyższym część robót wykonano metodą bezwykopową - mikrotuneling. Metodą tą wykonano 381 m przewiertu po łuku, co było osiągnięciem docenionym przez instytucje i firmy działające na polu techniki bezwykopowej - jest to najdłuższy przewiert w Polsce o średnicy 1200 mm, a drugi pod względem długości w Europie.

Ten etap inwestycji pozwolił na przejęcie wód opadowych z ul. Bukszpanowej oraz dwóch dużych osiedli mieszkalnych - Cynamonowego i Doliny Słońca. Pośrednio poprzez przejęcie rowu biegnącego wzdłuż osiedla Dolina Słońca, przejmowane będą również wody opadowe płynące ulicą Tymiankową od strony Parkowej i Miętowej. Zakończenie procedury odbioru inwestycji odbyło się 21 września 2018 r. Nakłady finansowe na wykonanie tego zadania to ok. 3,8 mln zł brutto.

Wraz z zakończeniem III etapu inwestycji zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców w rejonie ul. Bukszpanowej, Korzennej i Cynamonowej, którzy podczas intensywnych opadów deszczu byli narażeni na podtopienia.

W 2019 roku wykonano kolejny odcinek kanalizacji na ulicy Bukszpanowej, a na początku lutego 2020 r. Gmina Dobra ogłosiła przetarg na budowę odcinka deszczówki na ulicach Cynamonowej i Korzennej wraz z przykanalikami do przyległych posesji, od istniejącego zbiornika za Stokrotką do istniejącej kanalizacji na ul. Korzennej. Wartość tej inwestycji wyniosła 1,79 mln złotych.

Pod koniec kwietnia 2020 r. złożono również dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci kanalizacji wzdłuż ulic Parkowej, Tymiankowej, Miętowej, Bluszczowej i Bukszpanowej. W zakres inwestycji wchodzą m.in:
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ulic objętych opracowaniem poprzez układ wpustów ulicznych i odwodnień liniowych do zamkniętego układu sieci kanalizacji deszczowej, skąd dalej wody będą odprowadzane do poszczególnych odbiorników; dodatkowo w ramach inwestycji zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działek usytuowanych w obrębie zlewni poprzez wykonanie do granic pasa drogowego przykanalików deszczowych,
- przebudowa kolidujących z inwestycją odcinków kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa kolidującej z inwestycją infrastruktury elektroenergetycznej,
- wykonanie zabruku z kostki betonowej wokół zaprojektowanych wpustów deszczowych,
- wykonanie odwodnień liniowych,
- odtworzenie nawierzchni, projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z płyt drogowych żelbetowych pełnych oraz płyt typu żelbetowych wielootworowych.

Dokumentacje techniczną wykonała firma INBUD Biuro Projektantów. Koszt to 123 tys. złotych.

Pod koniec stycznia 2022 r. Gmina Dobra ogłosiła przetarg na budowę kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej - od ul. Korzennej, w ciągu ulicy Kminkowej aż do ul. Parkowej. Wybudowany zostanie także odcinek kanalizacji sanitarnej i przebudowana sieć wodociągowa. Przetarg wygrała firma STARKAN ze Stargardu, która wykona inwestycję za kwotę 3,28 mln złotych.

"Przekazaliśmy już plac budowy wykonawcy, który rozpocznie prace po uzyskaniu zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu. Na realizację prac wykonawca będzie miał czas do lipca 2023 roku" - informuje Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra.

Wykonane już odcinki kanalizacji deszczowej są kolektorem zbiorczym umożliwiającym przejęcie wód opadowych z terenów położonych pomiędzy ulicami Parkową i Rozmarynową oraz Miętową i Górną. Gmina Dobra, zgodnie z opracowanym projektem, w następnych latach będzie realizowała dalsze odcinki deszczówki przyłączając je do wykonanego układu kolektora zbiorczego wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Źródło: Urząd Gminy Dobra
Źródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://bezrzecze24.pl/news.php?extend.3671 )