Zaloguj się | Rejestracja

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Bezrzeczu


Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Bezrzeczu

Trwają prace związane z rozbudową kanalizacji deszczowej w Bezrzeczu. Tym razem wykonane zostaną rurociągi od bramy do os. Cynamonowego przy ul. Korzennej do zbiornika retencyjnego wody przy ul. Miodowej. Powstanie też tymczasowy rurociąg, który przejmie wodę spływającą z posesji przy ul. Cynamonowej.


Gmina Dobra, ze względu na szybko postępujący rozwój budownictwa mieszkaniowego w Bezrzeczu, już w 2007 roku rozpoczęła prace koncepcyjne nad opracowaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z nowych terenów inwestycyjnych. Po opracowaniu koncepcji, uwzględniającej dynamiczny rozwój mieszkalnictwa oraz zapotrzebowanie na nowe tereny inwestycyjne, rozpoczęto wdrażanie projektowania i w 2014 r. uzyskano wszystkie decyzje administracyjne umożliwiające budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Inwestycja wymagała etapowania ze względów technicznych, jak i możliwości finansowych Gminy Dobra (konieczność zabezpieczenia środków własnych w poszczególnych latach prowadzenia inwestycji).

Pod koniec 2014 r. podpisano umowę na realizację I-go etapu inwestycji pod nazwą "Bezrzecze, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym". I etap inwestycji obejmował budowę zbiornika retencyjnego wraz z systemem podczyszczania wód opadowych oraz przebudowę odbiorników, czyli rowów melioracyjnych oraz kilometrowego odcinka rzeki Bukowa. Zakończenie tego etapu stanowiło podstawę do prawidłowego i zgodnego z zasadami ochrony środowiska czasowego przetrzymania opadów nawalnych oraz umożliwia prowadzenie rozciągniętej w czasie dystrybucji wód opadowych, bez szkody dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bukowa.

W ramach inwestycji wykonano:
- budowę zbiornika retencyjnego ZB4,
- budowę ciągu technologicznego podczyszczania ścieków deszczowych (osadnik, separator) wraz z siecią kanałów połączeniowych technologicznych pomiędzy osadnikiem i wylotem do rzeki,
- budowę separatora wód deszczowych,
- budowę komór technologicznych,
- przebudowę przepustu na rzece Bukowa, konstrukcje wlotów i wylotów oraz przelew awaryjny,
- przebudowę umocnień dna i skarp rzeki Bukowa.

Realizację tego etapu inwestycji zakończono w listopadzie 2015 r. Wartość wykonanych robót opłaconych ze środków własnych Gminy Dobra wyniosła 1,9 mln zł.

Umowę na realizację II etapu inwestycji podpisano w marcu 2016 r., a zakres robót obejmował:
- budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 1,2 m,
- budowę komór spadowych KG 2 i KG 4,
- budowę separatora wód deszczowych,
- przebudowę umocnień dna i skarp rowu melioracyjnego,
- budowę drogi technologicznej do obsługi zbiornika,
- przebudowę linii wysokiego napięcia.

Ten etap inwestycji pozwolił na przejęcie wód deszczowych z ul. Rozmarynowej i ul. Kirasjerów, a pośrednio mając na uwadze konfigurację terenu również z ul. Koralowej. Realizację robót zakończono pod koniec marca 2018 r. Wartość wykonanych robót opłaconych ze środków własnych gminy wyniosła 1 mln zł.

Umowę na realizację III etapu podpisano w połowie maja 2017 r. Zakres robót obejmował:
- budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 1,2 m metodą bezwykopową,
- budowę kanalizacji deszczowej metodą o średnicy 1,2 m wykopu otwartego,
- przebudowę uzbrojenia w rejonie skrzyżowania ulic Zaściankowej i Bukszpanowej,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia,
- odtworzenie nawierzchni.

Realizacja tego etapu była wyjątkowo trudna ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu, w tym stosunkowo gęstą zabudowę oraz dużą ilość uzbrojenia podziemnego. W związku z powyższym część robót wykonano metodą bezwykopową - mikrotuneling. Metodą tą wykonano 381 m przewiertu po łuku, co było osiągnięciem docenionym przez instytucje i firmy działające na polu techniki bezwykopowej - jest to najdłuższy przewiert w Polsce o średnicy 1200 mm, a drugi pod względem długości w Europie.

Ten etap inwestycji pozwolił na przejęcie wód opadowych z ul. Bukszpanowej oraz dwóch dużych osiedli mieszkalnych - Cynamonowego i Doliny Słońca. Pośrednio poprzez przejęcie rowu biegnącego wzdłuż osiedla Dolina Słońca, przejmowane będą również wody opadowe płynące ulicą Tymiankową od strony Parkowej i Miętowej. Zakończenie procedury odbioru inwestycji odbyło się 21 września 2018 r. Nakłady finansowe na wykonanie tego zadania to ok. 3,8 mln zł brutto.

Wraz z zakończeniem III etapu inwestycji zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców w rejonie ul. Bukszpanowej, Korzennej i Cynamonowej, którzy podczas intensywnych opadów deszczu byli narażeni na podtopienia.

W 2019 roku wykonano kolejny odcinek kanalizacji na ulicy Bukszpanowej, a na początku lutego 2020 r. Gmina Dobra ogłosiła przetarg na budowę odcinka deszczówki na ulicach Cynamonowej i Korzennej wraz z przykanalikami do przyległych posesji, od istniejącego zbiornika za Stokrotką do istniejącej kanalizacji na ul. Korzennej. Wybrano wykonawcę i przekazano teren pod budowę kanału deszczowego. Wartość tej inwestycji to 1,79 mln złotych.

W pierwszym etapie rurociąg prowadzony będzie po terenach zielonych od zbiornika retencyjnego przy ul. Miodowej do ul. Cynamonowej.

"Utrudnienia z tytułu prowadzenia robót na tym etapie nie powinny być dotkliwe, niemniej mając na uwadze cel, jaki chcemy osiągnąć, czyli bezpieczeństwo powodziowe, prosimy o wyrozumiałość w przypadku konieczności chwilowego zatrzymania ruchu na ulicach objętych placem budowy" - informują urzędnicy z UG Dobra.

Trwają też prace mające na celu wykonanie tymczasowego rurociągu i przejęcie wód spływających z posesji przy ul. Cynamonowej. Są to roboty ograniczające skutki awarii starego, niewydolnego układu kanalizacyjnego, który zostanie zlikwidowany po zakończeniu zasadniczych robót.

Pod koniec kwietnia 2020 r. złożono również dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci kanalizacji wzdłuż ulic Parkowej, Tymiankowej, Miętowej, Bluszczowej i Bukszpanowej. W zakres inwestycji wchodzą m.in:
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ulic objętych opracowaniem poprzez układ wpustów ulicznych i odwodnień liniowych do zamkniętego układu sieci kanalizacji deszczowej, skąd dalej wody będą odprowadzane do poszczególnych odbiorników; dodatkowo w ramach inwestycji zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działek usytuowanych w obrębie zlewni poprzez wykonanie do granic pasa drogowego przykanalików deszczowych,
- przebudowa kolidujących z inwestycją odcinków kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa kolidującej z inwestycją infrastruktury elektroenergetycznej,
- wykonanie zabruku z kostki betonowej wokół zaprojektowanych wpustów deszczowych,
- wykonanie odwodnień liniowych,
- odtworzenie nawierzchni, projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z płyt drogowych żelbetowych pełnych oraz płyt typu żelbetowych wielootworowych.

Dokumentacje techniczną wykonała firma INBUD Biuro Projektantów. Koszt to 123 tys. złotych.

Wykonane już odcinki kanalizacji deszczowej są kolektorem zbiorczym umożliwiającym przejęcie wód opadowych z terenów położonych pomiędzy ulicami Parkową i Rozmarynową oraz Miętową i Górną. Gmina Dobra, zgodnie z opracowanym projektem, w następnych latach będzie realizowała dalsze odcinki deszczówki przyłączając je do wykonanego układu kolektora zbiorczego wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W okresie od 2020 do 2023 roku gmina planuje wydać kolejne 3,5 mln złotych na realizację tego zadania.

Od 2014 roku Gmina Dobra wydała już na rozbudowę kanalizacji deszczowej w Bezrzeczu 7,2 mln złotych.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościśroda 19 sierpnia 2020 - 16:08:32 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Bezrzecze24

USŁUGI W/DLA BEZRZECZA

kodo


silverhome


slonecznysad


Centrum Medyczne LuxMedica.jpg
Centrum Medyczne LuxMedica
jest nowoczesnym centrum, działającym na rynku medycznym od 2013 roku, które zostało wyposażone w najnowocześniejszy i najwyższej jakości sprzęt medyczny, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz profesjonalny i wykwalifikowany personel.
Nasz adres: Mierzyn, ul. Welecka 1A
Telefon: +48 91 48 48 404


autofit.jpg
AUTO FIT
mechanika pojazdowa
71-211 Szczecin
ul. Szeroka 63
PN - PT 9:00 - 18:00
Firma AUTO FIT prowadzi kompleksową naprawę i diagnostykę samochodów z grupy VW, AUDI, SEAT, SKODA oraz naprawy mechaniczne wszystkich innych marek. Zapraszamy.
Telefon: +48 91 432 75 63
reklama.jpg
Reklama w portalu Bezrzecze24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Bezrzecze24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej